Zmiany w projekcie budowlanym

Zmiany w projekcie budowlanym

Zmiany w projekcie budowlanym. Nowelizacja Prawa Budowlanego w zakresie projektu budowlanego wprowadza wiele uproszczeń dla inwestora, jednocześnie budząc kontrowersje. W naszym poprzednim artykule omówiliśmy zmiany dotyczące; zawartości projektu oraz zwolnienie z uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku budynków mieszkalnych, które nie oddziałują poza obręb działki lub działek, na których zostały zaprojektowane. W jakim stopniu zmienia się zakres projektu budowlanego po nowelizacji prawa budowlanego?

Zakres projektu budowlanego

Szczegółowe zapisy dotyczące zakresu projektu budowlanego znajdujemy w art. 34 ust 3 ustawy Prawo Budowlane. Według niego projekt budowlany powinien składać się z; projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, oświadczenia właściwego zarządcy drogi oraz wyników badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych wraz z informacją o obszarze oddziaływania obiektu. Jakie jeszcze znajdziemy zmiany w projekcie budowlanym?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu musi zostać sporządzony na aktualnej mapie i obejmować określenie granic działki lub terenu, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, usytuowanie w sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ zieleni oraz ciągów komunikacyjnych. Ponadto muszą zostać wskazane; charakterystyczne elementy, wymiary, rzędne i wzajemne odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i zaprojektowanej zabudowy sąsiadującej.

Projekt architektoniczno-budowlany musi określać; funkcje, formę i konstrukcje obiektu budowlanego. Dodatkowo przybliżać charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia. Oświadczenie właściwego zarządcy drogi jest konieczne w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej. Dodatkowo w zależności od potrzeb należy załączyć; wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Ostatnim elementem zakresu projektu budowlanego jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Część opisowa i rysunkowa projektu budowlanego

Część opisowa po nowelizacji prawa budowlanego w zakresie projektu budowlanego, powinna określać; przedmiot inwestycji lub zakres zamierzenia budowlanego, istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem planowanych zmian, projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także inne konieczne dane wynikające ze specyfiki charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Cześć rysunkowa projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania działki lub terenu przedstawia; orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata, granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, ukształtowanie terenów z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, ukształtowanie zieleni, urządzenie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych.

Zmiany w projekcie budowlanym przynoszą wiele uproszczeń jednak zapoznanie się z nimi jest konieczne, aby przyśpieszyć proces budowy.