Zawartość projektu budowlanego

Zawartość projektu budowlanego

Zawartość projektu budowlanego po nowelizacji. Każdy inwestor decydujący się na budowę domu jednorodzinnego rozpoczyna realizację swoich marzeń od wybrania idealnego projektu domu. Do wyboru mamy gotowe projekty lub zlecenie indywidualnego projektu architektowi. Warto dowiedzieć się, z czego powinien składać się projekt budowlany, aby wiedzieć, jakie mieć oczekiwania wobec architekta. Projekt budowlany to znacznie bardziej skomplikowane wyrysy i przekroje niż te, prezentowane w katalogach. Projekt budowlany składa się z; określenia bryły, rozkładu pomieszczeń, jaki szeregu wymiarów, oznaczeń i zapisów. Niezbędnych do oceny tego czy wybrany projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami, które podlegają nowelizacji od września 2020 roku.

Projekt budowlany po nowelizacji

Wprowadzenie nowelizacji prawa budowlanego ma na celu zmniejszenie wymagań dotyczących projektów budowlanych. Według nowych wytycznych projekt budowlany powinien składać się z: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Na projekt zagospodarowania działki lub terenu, składa się; usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny, a także informacje, co do obszaru oddziaływania. Skład projektu architektoniczno-budowlanego to; układ przestrzenny wraz z wykazem projektowanych rozwiązań technicznych i materiałowych. Techniczny zaś określa rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne wraz z charakterystyką energetyczną.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu to naniesiony na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową zarys projektowanych obiektów. T.j. budynku, szamba, śmietnika, dojazdów, ogrodzenia, a także przebieg sieci uzbrojenia terenu. Nieodłączną częścią projektu są opisy i rysunki przyłączy, np. wodociągowego, elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego. Plan zagospodarowania terenu powinien uwzględniać granice działki (lub terenu) oraz wszelkie istniejące już obiekty. W zależności od warunków zabudowy może być dodatkowo wymagany projekt ogrodzenia lub wjazdu na działkę. W projekcie trzeba opisać wprowadzane ingerencje w środowisko, takie jak wycinki drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych, sposób skierowania wód opadowych.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać rzuty wszystkich poziomów domu. W tym fundamentów, piwnic oraz dachu, i osobno – jeśli dach jest spadzisty – także więźby dachowej. Niezbędne są przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach (najczęściej przez schody) oraz wszystkie elewacje. Rysunki podstawowe powinny być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100. W przypadku projektu rozbudowy lub adaptacji w skali 1:50. Projekt musi zawierać także rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych. Części opisowej projektu powinny znaleźć się informacje na temat posadowienia budynku (w tym określenie kategorii geotechnicznej), użytych materiałów, konstrukcji domu oraz istotnych rozwiązań instalacyjnych, warstw przegród z podaniem ich współczynników izolacyjności termicznej, a także charakterystyka energetyczna domu z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na ogrzanie 1 mkw. powierzchni.

W projekcie architektoniczno-budowlanym znajdują się także wszystkie dane liczbowe, takie jak powierzchnia netto domu, kubatura ogrzewana i nieogrzewana. W przypadku rozbudowy lub adaptacji dane liczbowe powinny być podane w zestawieniu pozwalającym porównać stan przed realizacją projektu i po.

Jakie wymagania powinien spełniać projekt budowlany?

Zawartość projektu budowlanego po nowelizacji. Projekt zagospodarowania oraz architektoniczno-budowlany stanowią podstawę pozytywnego zaopiniowania naszego wniosku. Dlatego też pod żadnym pozorem nie wolno zaniedbać ich prawidłowego przygotowania. Prawidłowo przygotowany projekt budowlany powinien przede wszystkim być zgodny z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego powinien uwzględniać wszelkie dodatkowe wymogi zawarte w decyzji o warunkach zabudowy danego terenu.

Dodaj komentarz