Projekt wykonawczy czy budowlany? – różnice

Projekt wykonawczy czy budowlany? – różnice

Projekt wykonawczy czy budowlany? Wielu inwestorów zastanawia się nad podstawowymi różnicami wynikającymi z obu dokumentacji. Projekt budowlany to pierwszy kontakt z wizerunkiem inwestycji. Przedstawia on nie tylko rozwiązania architektoniczno-budowlane, ale i projekt zagospodarowania terenu, czyli działki. Projekt wykonawczy cechuje się szczegółowością i uściśla rozwiązania z przedstawionego projektu budowlanego. Jest to spis wytycznych technicznych, udzielanych wykonawcom inwestycji.

Co to jest projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy często nazywamy również projektem technicznym. Powstał on w konsekwencji doprecyzowania projektu budowlanego. Wykonanie projektu i jego zgłoszenie wiąże się z koniecznością podania informacji w zakresie użytych; materiałów, formatów, ułożeniu oraz konstrukcji przewidzianych rozwiązań. Dodatkowo projekt wykonawczy dokładnie określa informacje o zbrojeniach i połączeniach konstrukcyjnych. Ponadto projekt wykonawczy podlega odrębnym przepisom prawa budowlanego. Dokument ten zawiera dużo precyzyjnych informacji, dzięki którym można wyeliminować ryzyko, że wykonawcy prac budowlanych popełnią błędy krytyczne.

Projekt budowlany a projekt wykonawczy – różnice

Projekt wykonawczy to ostatnie stadium dokumentacji projektowej, wykonywany dla poszczególnych obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt wykonawczy wykonuje się w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, zestawienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, przeprowadzenia robót budowlanych i montażowych oraz wykonania pozostałych prac budowlanych. W tym zestawieniu projekt budowlany nie jest tak szczegółowy, jednak stanowi podstawę do otrzymania zezwolenia na budową. Mimo iż oba dokumenty są płatne odrębnie to niosą za sobą wiele korzyści. Choćby odciążenie wykonawcy z konieczności podejmowania decyzji, jakich użyć materiałów i rozwiązań wykonawczych. Dodatkowo posiadanie projektu budowlanego i wykonawczego wiąże się z obniżeniem kosztów inwestycji i skróceniem czasu trwania budowy. Projekt wykonawczy to często niewielki procent kosztu całej inwestycji, a w znaczącym stopniu usprawnia on i przyspiesza budowę.

Kiedy inwestor musi posiadać projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy musi zostać sporządzony zawsze, kiedy inwestycja jest realizowana ze środków publicznych. Spowodowane jest to tym, że zarówno definicja projektu wykonawczego, jak i informacje o tym, co powinien ona zawierać. Zostały określone w przepisie wykonawczym do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Obowiązek taki nie występuje przy budownictwie jednorodzinnym, jednak praktyka pokazuje, iż projekt wykonawczy przyczynia się do oszczędności i skrócenia procesu budowy.

Kto może wykonać i zatwierdzić projekt wykonawczy?

Definicja projektu wykonawczego nie jest ujęta w prawie budowlanym i zapisy tam ujęte odnoszą się tylko do projektu budowlanego. Warto jednak zwrócić uwagę na zapis widniejący w § 5 pkt.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Mówi, że wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. Dlatego przyjąć należy, że projektant musi mieć uprawnienia budowlane i być przynależnym do izby architektów lub inżynierów budownictwa.

Sprawdź naszą ofertę na projekt budowlany i wykonawczy. Skontaktuj się z nami i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.