Projekt wykonawczy a projekt budowlany – różnice

Projekt wykonawczy a projekt budowlany – różnice

Decydując się na budowę domu pierwszym naszym kontaktem z jego wyglądem jest projekt budowlany. Projekt budowlany ukazuje nam rozwiązania architektoniczno-budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu. To właśnie w nim zaobserwujemy rozkład pomieszczeń oraz funkcjonalne ciągi komunikacyjne naszego domu. Projekt wykonawczy jest znacznie bardziej szczegółowy i określa rozwiązania przedstawionego projektu budowlanego. To spis dyspozycji technicznych udzielanych wykonawcom inwestycji. Na podstawie projektu wykonawczego zostają wykonane roboty budowlane.

Co to jest projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy często nazywany jest projektem technicznym. Sprecyzowanie aktu podstawowego, jakim jest projekt budowlany okazuje się konieczne do sporządzenia i zgłoszenia projektu, który jasno wskazuje na wykorzystane materiały, format, ułożenie konstrukcji oraz informacje o zbrojeniach czy połączeniach. Projekt wykonawczy podlega innym przepisom prawa budowlanego. Zawiera on precyzyjne informacje, dzięki którym można wyeliminować ryzyko, iż wykonawca prac budowlanych popełni błędy krytyczne. Dodatkowo projekt to ostatni etap dokumentacji projektowej.

Wykonywany jest dla poszczególnych zadań lub obiektów na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Ma on na celu określenie wszystkich szczegółów budowy obiektu oraz uzupełnienie zamówień; armatury i urządzeń, koniecznych do wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych. Projekt wykonawczy jest sporządzany dodatkowo, a więc też zostanie osobno wyceniony przez projektanta. Jednak jest to ogromne ułatwienie i skrócenie czasu, ponieważ inwestor nie będzie musiał podejmować decyzji, jakich materiałów i rozwiązań wykonawczych użyć.

Zawartość projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy ma na celu uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w takim stopniu oraz dokładności, aby możliwe było wykonanie; przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacje robót budowlanych. Należy pamiętać, iż projekt wykonawczy nie jest konieczny jednak warto się o niego zatroszczyć się, ponieważ jest to niewielki procent kosztów całej inwestycji, a znacznie usprawnia praca. Projekt zawiera rysunki w odpowiedniej skali wraz z opisami, które w szczególności dotyczą; rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie znajdziemy na rysunkach projektu budowlanego – jednak nie w stopniu wystarczającym. Ponadto może dotyczyć; przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych w zakresie; wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, robót w zakresie; instalacji budowlanych i związanych z zagospodarowaniem terenu.

Dodaj komentarz